Konferans ve Sempozyumlar

Konferans – Sempozyum

1) “Türk Edebiyatı Tarihine Kaynak Olarak Arşivlerin Değeri”, II. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul 1980.

2) “Osmanischen Bibliotheken. Eine kurze Entwicklungsgeschichte. Die Buchausleihe in Osmanischen Bibliotheken”, 49ST IFLA General Conference, München, 21-27 August 1983.

3) “The Oldest Ottoman Library Catalogues”, 61ST IFLA General Conference 20-26 August 1995, İstanbul-Türkiye, Booklet, 7, 58-62.

4) “Mir’atü’l-Işk’ın XVI. Asır Bayramî-Melâmiliği için Önemi ve Eserde Yer Alan Melâmilik Esasları”, CIEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XIV. sempozyum bildirileri 18-22 Eylül 2000, Çeşme = Comite Internationale des Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes [Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi Sempozyumu (XIV. : 18-22 Eylül 2000 : Çeşme-İzmir)] / yayına hazırlayan Tuncer Baykara. — Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2004, s.171-193.

5) “Seyfullah Ağa’nın Viyana Elçiliği ve Sefaretnamesi”, XIII. Türk Tarih Kongresi: 4-8 Ekim 1999-Ankara, [Kongreye Sunulan Bildiriler, III.cilt 1.Kısım. Ankara 2002 s.331-344.]

6) “Divan Neşirlerinde Metin Te’sisinde Ne Kadar Başarılıyız: Birkaç Örnekleme”, The 15th Symposium of CIEPO, London 8-12 July 2002

7) “İkinci Bâyezid Dönemi Vüzerâsından Cezerî Kasım Paşa ve Yeni Bulunan Dîvân’ı”, XIV. Türk Tarih Kongresi: Ankara 9-13 Eylül 2002, cilt:II / II. kısım, Ankara, 2005, s.1211-1215.

8) “Lehistan Kralı II.Ogüst’e Yollanılan Bir Elçinin Raporu (1713)”. XVI. CIEPO Sempozyumu, Warsaw, 14-19 June 2004. 24 s.

9) “Osmanlı Dönemi Sahaflığı ve Sahafları İle İlgili Yeni Bazı Belge ve Bilgiler”, XV. Türk Tarih Kongresi: 11-15 Eylül / September 2006 – Türk Tarih Kurumu, Ankara 2010, s.1795-1808

10) “The Egyptian Contribution to the Reforms in Ottoman Vakf Libraries (Foundation libraries) in the Late Tanzimat Period”, Proceedings of the International Conference on Egypt during the Ottoman Era, 26-30 November 2007 Cairo, Egyp,. Research Centre for Islamic History, Art and Culture,.İstanbul 2010, s.231-239

11) “The Image of the Yemen in Turkish Literature”, Proceedings of the International Congress Yemen During the Ottoman era: Sana’a 16-17 December 2009 = Osmanlı Döneminde Yemen Milletlerarası Kongre tebliğleri Sana, 16-17 Aralık 2009 = Buhusü’n-Nedveti’d-Devliyye Havle’l-Yemen fi’l-ahdi’l-Osmâni: San’a 16-17 Desember 2009 / editor Halit Eren. — İstanbul : İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi ; Research Centre for Islamic History Art & Culture (IRCICA), 2011. s.11-20

12) “Osmanlı İmparatorluğunda XV-XVI. asırlarda saray şâirleri var mıydı?” Akdeniz’de İslâm Medeniyeti Uluslar arası Konferansı, 1-4 Aralık 2010. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

13) “The Evrenos dynasty: the contributions of a new work to the enlightenment of the history of this family.” Balkanlar’da İslâm Medeniyeti: 13-17 Ekim 2010. Üsküp, Makedonya.

14) “Osmanlılarda Evliya Çelebi‘yi kim ne zaman okumaya başladı.” Islamic World in Evliya Çelebi’s Seyahatname, 6-7 Aralık 2011. Mafrak-Amman, Ürdün.

15) “The interest of the Ottoman intellectuals for the work Seyahatname.” Uluslararası Kongre: Evliya Çelebi’nin Balkanları, 16-20 Nisan 2012. MANU, Üsküp, Makedonya.

16) “Sosyal ve iktisadi tarihimize kaynak olarak sahhaf terekeleri.” Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, 21-23 Kasım 2012. İstanbul.

17) “İstanbul Sahafları”, Osmanlı İstanbulu Uluslararası Sempozyum-I / Ottoman Istanbul International Conference-I (29 Mayıs – 1 Haziran 2013 / May 29 – June 1, 2013) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi.

18) “Fatih Sultan Mehmed’in İlgi Duyduğu Kitaplar ve Kütüphanesi”, Fethi Gören Şehirden İstanbul’un Fethine ve Fatih’ine Bakış (28-29 Mayıs 2014), Üsküdar Belediyesi, İstanbul 2014.

19) “Vakfiyeleri Işığında Balkanlardaki Sıbyan Mekteplerinin Karakteristik Özellikleri”, 5th International Congress. Islamic Civilization in the Balkans, 21-23 May 2015, Sarajevo- Bosnia and Herzegovina.

20) XVI. Asra Ait Üç Kataloğun Işığında Osmanlı Kütüphanecilerinin Kataloglama Problemlerine Çözüm Arayışları”  Milletlerarası El Yazmaları Sempozyumu, 21 – 25 Ekim, İstanbul 2013.

22) Tereke Kayıtlarına Göre Osmanlı Medrese Talebelerinin Okuduğu Kitaplar (XVII-XX. Yüzyıllar)”, Osmanlı Medreseleri: Eğitim, Yönetim ve Finans, Editörler: Fuat Aydın, Mahmut Zengin, Kübra Cevherli, Yunuz Kaymaz, Mahya Yayıncılık, 2019, s.93-120. [OSAMER Sempozyumu, Sakarya 4-5 Mayıs 2017].

 

1) II. Milli Türkoloji Kongresi “Türk Edebiyatı Tarihine Kaynak Olarak Arşivlerin Değeri”, 1980, İstanbul

2)       “Osmanischen Bibliotheken. Eine kurze Entwicklungsgeschichte. Die Buchausleihe in Osmanischen Bibliotheken”, 49ST IFLA General Conference, München, 21-27 August 1983.
3)       “The Oldest Ottoman Library Catalogues”, 61ST IFLA General Conference 20-26 August 1995, İstanbul-Türkiye, Booklet, 7, 58-62.
4)       “Mir’atü’l-Işk’ın XVI. Asır Bayramî-Melâmiliği için Önemi ve Eserde Yer Alan Melâmilik Esasları”, CIEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XIV. sempozyum bildirileri 18-22 Eylül 2000, Çeşme = Comite Internationale des Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes [Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi Sempozyumu (XIV. : 18-22 Eylül 2000 : Çeşme-İzmir)] / yayına hazırlayan Tuncer Baykara. — Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2004, s.171-193.
5)       “Seyfullah Ağa’nın Viyana Elçiliği ve Sefaretnamesi”, XIII. Türk Tarih Kongresi: 4-8 Ekim 1999-Ankara,  [Kongreye Sunulan Bildiriler, III.cilt 1.Kısım. Ankara 2002 s.331-344.]
6)       “Divan Neşirlerinde Metin Te’sisinde Ne Kadar Başarılıyız: Birkaç Örnekleme”, The 15th Symposium of CIEPO, London 8-12 July 2002
7)        “İkinci Bâyezid Dönemi Vüzerâsından Cezerî Kasım Paşa ve Yeni Bulunan Dîvân’ı”, XIV. Türk Tarih Kongresi: Ankara  9-13 Eylül 2002, cilt:II / II. kısım, 2002, Ankara, s.1211-1215.
8)       Lehistan Kralı II.Ogüst’e Yollanılan Bir Elçinin Raporu (1713).  XVI. CIEPO Sempozyumu, Warsaw, 14-19 June 2004. 24 s.
9)       “Osmanlı Dönemi Sahaflığı ve Sahafları İle İlgili Yeni Bazı Belge ve Bilgiler”, XV. Türk Tarih Kongresi: 11-15 Eylül / September 2006 – Türk Tarih Kurumu, Ankara 2010, s.1795-1808
10)  “The Egyptian Contribution to the Reforms in Ottoman Vakf Libraries (Foundation libraries) in the Late Tanzimat Period”, Proceedings of the International Conference on Egypt during the Ottoman Era, 26-30 November 2007 Cairo, Egyp,. Research Centre for Islamic History, Art and Culture,.İstanbul 2010, s.231-239
11)  “The Image of the Yemen in Turkish Literature”, Proceedings of the International Congress Yemen During the Ottoman era: Sana’a 16-17 December 2009 = Osmanlı Döneminde Yemen Milletlerarası Kongre tebliğleri Sana, 16-17 Aralık 2009 = Buhusü’n-Nedveti’d-Devliyye Havle’l-Yemen fi’l-ahdi’l-Osmâni: San’a 16-17 Desember 2009 / editor Halit Eren. — İstanbul : İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi ; Research Centre for Islamic History Art & Culture (IRCICA), 2011. s.11-20
12)   “Osmanlı İmparatorluğunda XV-XVI. asırlarda saray şâirlerivar mıydı?” Akdeniz’de İslâm Medeniyeti Uluslar arasıKonferansı, 1-4 Aralık 2010. Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
13)  “The Evrenos dynasty: the contributions of a new work to theenlightenment of the history of this family.” Balkanlar’da İslâmMedeniyeti: 13-17 Ekim 2010. Üsküp, Makedonya.
14)  “Osmanlılarda Evliya Çelebi‘yi kim ne zaman okumaya başladı.”Islamic World in Evliya Çelebi’s Seyahatname, 6-7 Aralık 2011. Mafrak-Amman, Ürdün.
15)  “The interest of the Ottoman intellectual for the workSeyahatname.” Uluslararası Kongre: Evliya Çelebi’ninBalkanları, 16-20 Nisan 2012. MANU, Üsküp, Makedonya.
16)  “Sosyal ve iktisadi tarihimize kaynak olarak sahhaf terekeleri.”Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve TapuArşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi, 21-23 Kasım 2012.İstanbul.
17)  “İstanbul Sahafları”, Osmanlı İstanbulu Uluslararası Sempozyum-I / Ottoman Istanbul International Conference-I(29 Mayıs – 1 Haziran 2013 / May 29 – June 1, 2013) İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi.
Designed by Şükür Muhacir