Makaleler

 

Makaleler (Yurtiçi):

1) “Tasavvuf Edebiyatımızdan Örnekler I: Abdurrahim Karahisârî’nin Vahdetnâmesi” Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi 10, s. 114-115 (Kasım-Aralık 1971): 435-439

2) “Tasavvufi Edebiyatımızdan Örnekler II. Mehmed Muhyiddin Üftade ve İlâhileri”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, cilt:XI/sayı:2 (Mart-Nisan 1972), 103-105.

3) “Tasavvufi Edebiyatımızdan Örnekler III. Hüseyin Enisi ve Menakıb-ı Akşemseddin’i”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, cilt:XI/sayı:3 (Mayıs-Haziran 1972), 172-175.

4) “Tâcî-zâde Ca’fer Çelebi, as a Poet and Statesman”, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi-Beşeri Bilimler, 6 (1978), 123-148.

5) “Türk Edebiyatı Tarihine Kaynak Olarak Arşivlerin Değeri”, Türkiyat Mecmuası, XIX (İstanbul 1977-1979), 213-222.

6) “Tenkid Nasıl Olmalı”, Nesil, yıl:IV/sayı:39-41 (1979-1980), s.108.

7) “Nuruosmaniye Kütüphânesinde Bulunan Bazı Kazasker Ruznamçeleri”, İslâm Medeniyeti Mecmuası, IV/sayı:3 (İstanbul 1980), 19-31.

8) “Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları I: II. Bayezid Devrine Ait Bir İn’amat Defteri”, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, X-XI (İstanbul 1981), 303-342.

9) “Fatih Devri Kütüphaneleri ve Molla Lütfî Hakkında Birkaç Not”, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sayı:XXXIII (İstanbul 1980-81), 57-78.

10) “Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları III: Telhisî Mustafa Efendi Ceridesi”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, II (İzmir 1983), 37-42. [Prof.Dr. Harun Tolasa Özel Sayısı]

11) “Divan Şiirinde Kullanılan Teşbihlere Dair Bilinmeyen Bir Eser: Mu’îdî’nin Miftahu’t-Teşbih’i”, Türk Dili, yıl:33, XLVIII/sayı:392-393 (Ankara 1984), 360-365.

12) “Bir Osmanlı Efendisinin günlüğü: Sadreddinzâde Telhisî Mustafa Efendi ve Cerîdesi”, Kaynaklar, 2 (İstanbul 1984), 77-81.

13) “Türk Edebiyatı Tarihin Arşiv Kaynakları II: Kanunî Sultan Süleyman Devrine Ait Bir İn’âmat Defteri”, Osmanlı Araştırmaları, IV (İstanbul 1984), 1-17.

14) “Elvan Çelebi’nin Menakıbnâmesi Hakkında”, (A.Yaşar Ocak ile beraber), Türk Kültürü, yıl:XXIV/sayı:270 (Ekim 1985) 374-381.

15) “Medieval Ottoman Libraries”, Erdem, I/3 (Ankara 1985), 745-754.

16) “Osmanlı’larda Kitap ve Kütüphane Geleneği”, Lale, 3 (İstanbul 1985), 15-21.

17) “Şehid Ali Paşa’nın İstanbul’da Kurduğu Kütüphane ve Müsadere Edilen Kitapları”, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi: Belge, Bilgi, Kütüphane Araştırmaları, sayı:1 (İstanbul 1987), 79-87.

18) “Mu’îdî’nin Miftâhu’t Teşbih’i”, Osmanlı Araştırmaları, VII-VIII (İstanbul 1988), 215-272.

19) “959/1552 Tarihli Defter-i Kütüp”, Erdem, IV/10 (Ankara 1988), 181-193.

20) “Ottoman Libraries in the Reing of Sultan Süleyman I”, The Ottoman Empire in the Reign of Süleyman the Magnificent II, Ministry of Culture and Tourism of the Turkish Republic, Istanbul 1988, 223-238.

21) “Budgeting and Auditing in the Ottoman Libraries”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi: Belge, Bilgi, Kütüphane Araştırmaları, 2 (İstanbul 1989), 91-99.

22) “İslâm Dünyasında Kütüphaneler”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, XIV (İstanbul 1989), 211-307.

23) “İslâm Dünyasında Bir Kütüphane Türü Olarak Darü’l-İlim’lerin Ortaya Çıkışı”, Prof. Dr. Osman Ersoy’a Armağan, Türk Kütüphaneciler Derneği Yayınları, Ankara 1990, 68-74.

24) “Aşkî Mustafa Efendi ve Medine Tarihine Dâir Eseri”, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, 6 (İstanbul 1991), 111-125.

25) “The Catalogue of Bayezid II’s Palace Library”, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi: Belge, Bilgi, Kütüphane Araştırmaları, sayı:3 (İstanbul 1992), 55-66.

26) “Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları V: XVI. Asır Divan Şâirleriyle İlgili Bazı Arşiv Kayıtları”, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, 7 (İstanbul 1993), 243-258.

27) “Yeni Bir Kaynağın Işığında Somuncu Baba”, Ekrem Hakkı Ayverdi Hâtıra Kitabı, İstanbul Fetih Cemiyeti, İstanbul 1995, 298-314.

28) “Yazma Eserlerin Kataloglanmasında Karşılaşılan Güçlükler I: Eser ve Müellif Adının Tesbiti”, Hakkı Dursun Yıldız Armağanı, Marmara Üniversitesi Yayınları, Ankara 1995, 233-243.[Marmara Üniversitesi Yayınları No:558, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları No:38]

29) “The Development of Ottoman Libraries From the Conquest of Istanbul (1453) to the Emergence of the Independent Library”, TTK Belleten, LX/227 (Ankara 1996), 93-125.

30) “Fatih Camii Kütüphanesi’ne Ait En Eski Müstakil Katalog”, Erdem [Aydın Sayılı Özel Sayısı-II], IX/sayı: 26 (Ankara 1996), 659-664+ek I-II.
31) “Şeyh Vefâ ve Vakıfları Hakkında Yeni Bir Belge”, İslâm Araştırmaları Dergisi, sayı:1 (1997), 47-64.

32) “The Golden Age of Ottoman Libraries (1730-1754)”, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Dergisi: Belge, Bilgi, Kütüphane Araştırmaları, sayı:4 (İstanbul 1998), 19-29.

33) “Personnel Employed in Ottoman Libraries”, İslâm Araştırmaları Dergisi [TDV İSAM], 3 (İstanbul 1999), 91-123.

34) “Recent Developments in the Ottoman Archives”, Arşiv Araştırmaları Dergisi [Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümü], 1 (İstanbul 1999), 75-78.

35) “Osmanlılarda kütüphane ve kütüphanecilik geleneği”, Yeni Türkiye[Osmanlı Özel Sayısı IV. Kültür ve Sanat], yıl:6, sayı:34 Temmuz-Ağustos 2000, 56-73.

36) “Youssef Eche and his Contribution to the History of Islamic Libraries”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, (Prof.Dr.Cengiz Orhonlu Hatıra Sayısı) c.12 (İstanbul 1982-1988), 83-87.

37) “Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri”, Türk Dünyası Kültür Atlası [Osmanlı Dönemi cilt:3], Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2000, 226-260.

38) “A Brief Survey of the Development of Turkish Library Catalogues”, M.Uğur Derman Armağanı, Edited by: Irvin Cemil Schick, Sabancı University, İstanbul 2000, 271-282.

39) “Osmanlılarda Kütüphane ve Kütüphaneci Geleneği”, Osmanlı [Kültür ve Sanat XI], Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, 699-719.

40) “The Expansion and Reorganization of the Ottoman Library System: 1754-1839”, TTK Belleten, LXII/sayı:235, (Ankara 1999) 831-849.

41) “Osmanlı Kütüphanelerine Ait En Eski Müstakil Kataloglar”, Prof. Dr. Nihad M. Çetin’e Armağan, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1999, s.359-369.

42) “Öğretirken Öğrenmek: -Sayın M.Tulum’un tenkidine cevabımız-”, (Ahmet Yaşar Ocak ile beraber), İlmî Araştırmalar, 3 (İstanbul 1996) 123-182.
[Bu makale Mertol Tulum’un İlmî Araştırmalar, 2, İstanbul 1996, 175-228‘de yayınlanan “Elvan Çelebi’nin Menakıbu’l-Kudsiyye Adlı Eserinin İkinci Baskısı Münasebetiyle”, isimli makalesine cevap olarak yazılmıştır.]

43) “Prut Savaşı Öncesi Diplomatik Bir Teşebbüs Seyfullah Ağa’nın Viyana Elçiliği (1711)”, (Kemal Beydilli ile beraber), TTK Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, cilt: XXII/sayı:26, Ankara 2001, s.1-47 +Belgeler

44) “Osmanlı Vakıf Kütüphanelerinde Yapılan Kataloglama Çalışmaları ve Kataloglar”, Türkler, [Editörler: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca], cilt:XI, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.238-250.

45) “The Ottoman Libraries and the Ottoman Librarian Tradition”, The Great Ottoman-Turkish Civilization, IV [Culture and Arts], Yeni Türkiye Yayınlar, Ankara-2000, s.867-896.

46) “Osmanlı Kütüphanelerinin Tarihi Gelişimi”, Osmanlı Devletinde Bilim Kültür ve Kütüphaneler, Ankara 1999, s.235-246.

47) “XV-XVI. Asır Osmanlı Zendaka ve İlhad Tarihine Bir Katkı”, Osmanlı Araştırmaları, XXIV (2004), 127-157. [Prof. Dr. Nejat Göyünç’e Armağan –3]

48) “İstanbul Kütüphanelerinin Teşekkül Tarihi: Fatih Dönemi İstanbul Kütüphaneleri ve Kütüphanecilik Alanındaki Gelişmeler”, İstanbul: Şehir ve Medeniyet, Klasik Yayınları, İstanbul 2004, s.205-214.

49) “Kütüphaneler”, Fatih ve Dönemi: Mehmed II. and his period, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul 2004, s.415-425.

50) “Mecmûa-i Tekâyâ Müellifi Mehmed Şükrü Efendi’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Mecmû’a-i İlâhiyyât”, İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı, editör: Oktay Belli, Yücel Dağlı, M. Sinan Genim. Türkiye Anıt Çevre Turizm Değerlerini Koruma Vakfı, İstanbul 2005, 146-152.

51) “Evkaf Nazırı Hammâde-zâde Halil Paşa’nın İstanbul’da mevcut vakıf kütüphanelerinin ıslahı ve bir mekanda toplanması konusundaki çalışmaları”, Nail Bayraktar’a Armağan, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul 2005, 90-98.

52) “Fetihten Sonra İstanbul’da Kurulan İlk Vakıf Kütüphanesi ve Vakfiyesi”, Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu’na Armağan, Editör: Zeynep Tarım Ertuğ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 2006, 391-403.

53) “Divan Neşirlerinde Karşılaşılan Güçlükler I: Güvenilir Bir Metin
Te’sisi”
, Osmanlı Araştırmaları, XXVII, İstanbul 2006, 17-45. [Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu’na Armağan-III.]

54) “Osmanlılarda Sahhaflık ve Sahhaflar: Yeni Bazı Belge ve Bilgiler”, Osmanlı Araştırmaları, XXIX, İstanbul 2007, s.99-146.

55) “Ottoman Foundation Libraries: Their History and Organization”, Osmanlı Araştırmaları, XXX, İstanbul 2007, s.31-86.

56) “Tanzimat Sonrası Türk Kütüphaneciliği ile İlgili Belgeler”, Osmanlı Araştırmaları, XXXI, İstanbul 2007, s. 229-339.

57) “A Report From an Ottoman Ambassador to the Court of August II, King of Poland”, Prof. Dr. Işın Demirkent Anısına, İstanbul, 2008, s.621-628.

58) “The Evrenos Dynasty of Yenice Vardar: Notes & Documents on Hacı Evrenos & the Evrenosoğulları: A Newly Discovered Late-17th Century Şecere (Genealogical Tree), Seven Inscriptions on Stone & Family Photographs”, Osmanlı Araştırmaları, XXXII, İstanbul 2008, s.9-192.

59) “Molla Lütfî: Hakkındaki İthamlar ve Şikâyet Mektupları”, Türklük Araştırmaları Dergisi, XIX, [Prof. Dr. Mücteba İlgürel’e Armağan] İstanbul 2008, 179-196.

60) “Osmanlılarda Sahhaflık ve Sahhaflar: Yeni Bazı Belge ve Bilgiler”, Türk Kitap Medeniyeti, İBB Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul 2008, s.133-180.

61) “II. Murad Devri Şâirlerinden Nakkaş Safî ve Dîvânı”, Osmanlı Araştırmaları, XXXIV, İstanbul 2009, s.105-118.

62) “The Evrenos Dynasty of Yenice-i Vardar: A Postscript”, Osmanlı Araştırmaları, XXXIII, İstanbul 2009, s.131-208.

63) “Şâir Nedim’in Muhallefâtı”, Journal of Turkish Studies [Festschrift in honor of Cem Dilçin I, vol: 33/1 (Harvard University 2009), s.255-274.

64) “Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri”, Yavuz Argıt Armağanı, Yay. Haz. Mustafa Birol Ülker,İstanbul 2010, s.51-108. Gen. ve göz. geç. 2. bs. İzmit / Kocaeli: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2012: 54-122. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları: 22

65) “The Egyptian contribution to the reforms in Ottoman vakf libraries = Foundation libraries in the Late Tanzimat period.” Proceedings of the international conference on Egypt during the Ottoman era 26-30 November 2007, Cairo. Preface by Halit Eren, Prepared by Cengiz Tomar. İstanbul: IRCICA, 2010: 231-239.

66) “II. Mahmud devrinde kütüphaneler = Libraries in the era of Mahmud II.” II. Mahmud yeniden yapılanma sürecinde İstanbul. Editör Coşkun Yılmaz. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010: 238-259.

67) “İstanbul kütüphaneleri.” Kültürler Başkenti İstanbul. İstanbul: Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 2010: 264-275. Aynı yazının İngilizcesi: “Libraries of Istanbul.” Capital of cultures Istanbul. İstanbul: Turkish Cultural Service Foundation, 2010: 264-275.

68) “Osmanlı dönemi sahhaflığı ve sahafları ile ilgili yeni bazı belge ve bilgiler.” XV. Türk Tarih Kongresi: 11-15 Eylül / September 2006. c. 4, kısım 3. Ankara: TTK, 2010: 1795-1808.

69) “et-Tasnif ve’l-fehrese fi’l-mektebâti’l-vakfiyyeti’l-Osmaniyye ve fehârisühâ.” Dirâsât fi’l-Kütüb ve’l-Mektebâti’l-Osmaniyye. yay. haz. Süheyl Sapan, Riyad, 2010: 165-202.

70) “Türk kütüphaneciliğinde atılım dönemi = Take off era in Turkish librarianship.” II. Abdülhamid: modernleşme sürecinde İstanbul = Istanbul: during the modernization process. Editör Coşkun Yılmaz. İstanbul: İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti, 2010: 361-377.

71) “Fatih devri kütüphaneleri.” Aydos Kalesi ve İstanbul’un fethi: sempozyum bildirileri- 28 Mayıs 2011. Editör Uğur Demir – Mehmet Mazak. [İstanbul]: Sultanbeyli Belediyesi, [t.y.]: 187-198.

72) “The image of the Yemen in Turkish literature.” Proceedings of the International Congress Yemen During the Ottoman era: Sana’a 16-17 December 2009 = Osmanlı Döneminde Yemen Milletlerarası Kongre tebliğleri Sana, 16-17 Aralık 2009 = Buhusü’n-Nedveti’d-Devliyye Havle’l-Yemen fi’l-ahdi’l-Osmâni: San’a 16-17 December 2009. Editor Halit Eren. İstanbul: IRCICA, 2011: 11-19.

73) “Lehistan Kralı II. Ogüst’e gönderilen bir elçinin raporu: 1713.” Yücel Dağlı anısına “geldi Yücel, gitti Yücel. Bir nefes gibi….” Haz. Evangeli Balta ve öte. İstanbul: Turkuaz, 2011: 201-213.

74) “Turquie, bibliothèques.” Dictionnaire encyclopédique du Livre. c. 3. Paris 2011: 904-906

75) “Gökyay, Orhan Şaik.” . İstanbul, Üsküdar Meşhurları, Üsküdar Belediyesi, 2012: 181-182.

76) “II. Abdülhamid dönemi Türk kütüphaneciliği ve kütüphaneleri.” Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi. İstanbul: Sultanbeyli Belediyesi, 2012: s. 273-295

77) “Osmanlı Münevverinin Evliya Çelebi’ye bakışı.” 400 Yıl Evliya Çelebi atlası. editör Coşkun Yılmaz. Yayına haz. Uğur Demir, 2012, İstanbul: Medam, 2012: s.216-221.

78) “Osmanlı Sahhaflık Tarihine Dair Notlar I: Sahhaflık Gediği.” Osmanlı’nın İzinde: Prof. Dr. Mehmet İpşirli Armağanı. Haz. Feridun M. Emecen, İshak Keskin, Ali Ahmetbeyoğlu. c. 2. İstanbul: Timaş, 2013: s.7-21.

79) “Osmanlı sahhaflık tarihine dair notlar II: Osmanlılarda Sahhaflık Mesleği ve Sahhaflar (Bemerkungen über die Geschichte des osmanischen Buchhandels: II – Der Beruf des Buchhandlers bei den Osmanen und die Buchhandler)” Deutsch-türkische Begegnungen Alman Türk Tesadüfleri: Festschrift für Kemal Beydilli/Kemal Beydilli’ye Armağan, Hedda Reindl-Kiel – Seyfi Kenan (Hg), EBVERLAG, Berlin 2013, 402-416.

80) “Osmanlılar’da Kütüphaneler ve Kütüphanecilik Anlayışı“, Geçmişten Günümüze Anadolu Kütüphaneleri, yay. haz. Bülent Yılmaz, Ankara 2013, s. 181-206.

81) “The emergence of the independent Ottoman library.” Halil İnalcık Armağanı. Baskıda.

82) “İstanbul Sahafları” Osmanlı İstanbulu I, I. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu Bildirileri 29 Mayıs – 1 Haziran 2103, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Editörler: Feridun M. Emecen – Emrah Safa Gürkan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, 2013, s. 397-406.

83) “Fethedilen Arap Ülkelerindeki Vakıf Kütüphaneleri Osmanlılar Tarafından Yağmalandı mı?,” Osmanlı Araştırmaları 43 (2014): 19-66.

84) “Türk Edebiyatında Endülüs’e İlginin Uyanmasında Ziya Paşa’nın Endülüs Tarihi adlı Tercümesinin Rolü ve Bu Tercümenin Yapılış Nedenleri”, Ötekilerin Peşinde Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan=In Pursuit of the Others Festschrift in Honor of Ahmet Yaşar Ocak, haz. Mehmet Öz, Fatih Yeşil, Timaş yayınları, İstanbul 2015, s. 417-423.

85) “Fatih Sultan Mehmed’in İlgi Duyduğu Kitaplar ve Kütüphanesi””, Düşten Fethe İstanbul, Üsküdar Belediye Başkanlığı, İstanbul 2015, s. 203-212.

86) Osmanlı Döneminde İstanbul Kütüphaneleri”, Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, proje yöneticisi; M. Âkif Aydın, editör; Coşkun Yılmaz, bölüm ed. Hatice Aynur (Edebiyat, Kültür ve Sanat) cilt: VII, İBB Kültür AŞ. – İSAM, İstanbul, 2015, s. 578-601.

87) “Köprülü Kütüphanesi”, Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, proje yöneticisi; M. Âkif Aydın, editör; Coşkun Yılmaz, bölüm ed. Hatice Aynur, (Edebiyat, Kültür ve Sanat) cilt: VII, İBB Kültür AŞ. – İSAM, İstanbul, 2015, s. 581, 583.

88) Ayasofya Kütüphanesi”, Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, proje yöneticisi; M. Âkif Aydın, editör; Coşkun Yılmaz, bölüm ed. Hatice Aynur, (Edebiyat, Kültür ve Sanat) cilt: VII, İBB Kültür AŞ. – İSAM, İstanbul, 2015, s. 587.

89) İstanbul’da Kitap Ticareti ve Sahaflar”, Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, proje yöneticisi; M. Âkif Aydın, editör; Coşkun Yılmaz, bölüm ed. Hatice Aynur, (Edebiyat, Kültür ve Sanat) cilt: VII, İBB Kültür AŞ. – İSAM, İstanbul, 2015, s. 614-632.

90) Molla Lütfi Zındıklık İthamıyla mı Öldürüldü?” (Was Mulla Lutfi Sentenced to Death for His Blasphemy?), Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, (Prof. Dr. Mehmet Âkif Aydın’a Armağan) cilt: 21/sayı: 2 (2015), s. 37-53.

91) Fatih Sultan Mehmed: Entelektüel Bir Sultanın Portresi, İlgi Duyduğu Konular, Kitaplar ve Kurduğu Kütüphaneler”, Fatih Sultan Mehmed Han, editör: Fahameddin Başar, Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi yayınları, İstanbul 2018, s. 63- 94.

92) Osmanlı Mahkemelerinde Şâhitler: Şuhûdü’l-‘udûlden Şuhûdü’l-hâle Geçiş”, Osmanlı Araştırmaları, LIII (2019), s. 1-50.

93) Kapalıçarşı’da Sahaflık”, Geçmişten Geleceğe Kapalıçarşı, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, 2019, s.179-201.

Çeviri makale
1) M. Cook, “Arşivcilerin Eğitimine Çağdaş Yaklaşımlar”, çev: İsmail E. Erünsal, Günümüzde Arşiv Yönetimi Meslek Eğitiminin Temelleri, Yay. Haz.: Jale Baysal, İstanbul 1984, 13-24.


Makaleler (Yurtdışı):

1) “Ottoman Libraries: A Brief Survey of their Development and System of Lending”, Libri, 34/1 (Copenhagen 1984), 65-76.

2) “Catalogues and Cataloguing in the Ottoman Libraries”, Libri, 37/4 (Copenhagen 1987), 333-349.

3) “The Establishment and Maintenance of Collections in the Ottoman Libraries: 1400-1839”, Libri, 39/1 (Copenhagen 1989), 1-17.

4) “Services Offered by the Ottoman Libraries: 1400-1839”, Libri, 43/1 (Copenhagen 1993), 1-18

5) “A Brief survey of the Development of Turkish Library Catalogues”, Libri, 51/1 (K.G.Saur, Munich 2001), 1-7.

6) “Kuruluştan Tanzimata kadar Osmanlı Vakıf Kütüphanelerinde Yapılan Kataloglama Çalışmaları”, Journal of Turkish Studies [Orhan Şaik Gökyay Armağanı-I], VI (Harvard University 1982), 97-110.

7) “Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları IV: Lami’i Çelebi’nin Terekesi”, Journal of Turkish Studies [Fahir İz Armağanı I], 14 (Harvard University 1990), 179-194.

8) “Abdurrahman el-Askerî’s Mir’atü’l-Isk: A New Source for the Melâmî Movement in the Ottoman Empire during the 15th and 16th Centuries”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Band: 84 (Wien 1994) 95-115.

9) “Seyfullah Agha’s Embassy to Vienna in 1711: The Ottoman Version”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Band: 90 (Wien 2000) 7-28.

10) “The editing of Dîvân Poetry: How successful has it been?”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Band: 93 (Wien 2003) 13-33.

11) “Ottoman Foundation Libraries in the Age of Reform: The Final Period”, Libri, vol.54, (K.G.Saur, Munich 2004), 247-255.

12) “Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları 6: 909/1503 tarihli Defter-i Kütüb”, Journal of Turkish Studies, vol:32/1 (2008) In Memoriam Şinasi Tekin III, Harvard University, s.203-219.

13) “Türk edebiyatı tarihine kaynak olarak arşivlerin değeri.” Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları = The archival sources of Turkish literary history. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2008: 37-50.

14) “Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları I: II. Bâyezîd devrine ait bir in’âmât defteri.” Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları = The archival sources of Turkish literary history. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2008: 51-99.

15) “Türk Edebiyatının Arşiv Kaynakları III: Telhîsî Mustafa Efendi Cerîdesi” Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları = The archival sources of Turkish literary history. [Cambridge, MA]: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2008: 185-190.

16) “Türk edebiyatı tarihin arşiv kaynakları III: Kanunî Sultan Süleymân devrine ait bir in’âmât defteri.” Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları = The archival sources of Turkish literary history. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2008: 101-124.

17) “Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları IV: Lami’i Çelebi’nin terekesi.” Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları = The archival sources of Turkish literary history. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2008: 191-208.

18) “Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları V: XVI. Asır Divan şâirleriyle ilgili bazı arşiv kayıtları. “Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları = The archival sources of Turkish literary history. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2008: 209-222.

19)  “The legacy of the Ottoman library in the libraries of the Turkish Republic.” A. Oğuz İcimsoy ile. Libri 58 (Munich 2008): 47-57.

20) “Latifî tezkiresi: tenkitli neşri ve bu neşrin ortaya koyduğu bazı meseleler.“ Journal of Turkish Studies = Türklük Bilgisi Araştırmaları: Kaf Dağının Ötesine Varmak = Festschrift in Honor of Günay Kut, Essays Presented by Her Colleagues and Students II,  27, s. 2 (2003): 115-125.

21) “Divan Neşirlerinde Karşılaşılan Güçlükler I: Güvenilir Bir Metin Te’sisi” Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları = The archival sources of Turkish literary history. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2008: 223-249

22) “Türk Edebiyatı Tarihinin Arşiv Kaynakları 6: 909/1503 tarihli Defter-i Kütüb”, Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları = The archival sources of Turkish literary history. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2008: 251-269.

23) “Arşiv belgelerine göre XVI. asır şâirleri.” Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları = The archival sources of Turkish literary history. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2008: 125-183.

24) “Şâir Nedim’in Muhallefâtı” Türk edebiyatı tarihinin arşiv kaynakları = The archival sources of Turkish literary history. Cambridge, MA: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2008: 271-294

25) Libraries in the Ottoman Empire and Turkey and Turkey” in The Oxford Encyclopedia of Philosophy, Science, and Technology in Islam, vol. 1, editor in chief: Ibrahim Kalin, series editor: John L. Esposito (New York: Oxford University Press, 2014), 471-78.

26) “Tereke Defterlerine Göre Bursa’da Sahaflık,Türklük Bilgisi Araştırmaları / Journal of Turkish Studies: Defteroloji – Heath Lowry Armağanı, yay. haz. Selim S. Kuru, Baki Tezcan, 39 (2013): 187-204.

27) “A Brief Survey of the Book Trade in the Ottoman EmpireLibri, 2015, 65 (3), p.217-235.

 

Designed by Şükür Muhacir